บทความ คืออะไร? มีกี่ประเภท เขียนบทความยังไงให้ถูกใจคนอ่าน

บทความ คืออะไร? และการทำ SEO ทำไมถึงสำคัญ ในปัจจุบันบทความมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจอย่างมาก เปรียบเสมือนเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ   ช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายต่างๆ บทความที่มีเนื้อหาดี   น่าสนใจ   เผยแพร่ผ่านช่องทางที่เหมาะสม   จะช่วยดึงดูดผู้อ่าน ทำให้ธุรกิจเป็นที่รู้จัก จดจำและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้า แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญ   ประสบการณ์และความรู้ความสามารถในสินค้าหรือบริการนั้นๆ แต่จะมีเทคนิคเขียนยังไงให้ถูกใจคนอ่าน ไปหาคำตอบกันเลย

บทความคืออะไร?

บทความ คือ งานเขียนที่นำเสนอความคิด ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร หรือความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ หรือสื่ออื่นๆ

องค์ประกอบของบทความ

บทความที่ดีควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 • หัวข้อ หัวข้อของบทความควรชัดเจน สื่อความหมายได้ตรงประเด็น และดึงดูดความสนใจผู้อ่าน
 • บทนำ บทนำของบทความควรอธิบายความสำคัญของหัวข้อ บอกเล่าที่มาที่ไป หรือสร้างแรงจูงใจให้ผู้อ่านอยากอ่านต่อ
 • เนื้อหา เนื้อหาของบทความควรนำเสนอข้อมูล ความรู้ หรือมุมมองเกี่ยวกับหัวข้ออย่างละเอียด
 • บทสรุป บทสรุปของบทความควรสรุปประเด็นสำคัญ ย้ำเตือนข้อความสำคัญ หรือเสนอแนะมุมมองเพิ่มเติม

บทความสำคัญอย่างไร จุดมุ่งหมายในการเขียนบทความ

บทความเป็นสื่อการสื่อสารที่มีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน  บทความที่ดีสามารถช่วยให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง หรือแม้แต่แรงบันดาลใจ บทความยังมีบทบาทสำคัญในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้

1. แหล่งความรู้และข้อมูล

บทความเป็นแหล่งความรู้และข้อมูลที่สำคัญ  บทความที่ดีจะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน  ผู้อ่านสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากบทความ  เข้าใจประเด็นต่าง ๆ  และตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด

2. เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

บทความเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ผู้เขียนสามารถนำเสนอมุมมองและความคิดของตนเองต่อประเด็นต่าง ๆ  ผู้อ่านสามารถอ่านบทความ

แล้วแสดงความคิดเห็น  โต้ตอบกับผู้เขียน  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่านคนอื่น ๆ

3. เครื่องมือในการโน้มน้าวใจ

บทความสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการโน้มน้าวใจ  ผู้เขียนสามารถใช้ภาษา  เหตุผล  และข้อมูล  เพื่อโน้มน้าวให้ผู้อ่านเห็นด้วยกับความคิดเห็นของตนเอง

4. สื่อบันเทิง

บทความบางประเภท  เช่น  บทความเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิต  บทความท่องเที่ยว  หรือบทความเกี่ยวกับอาหาร  สามารถให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน  ผู้อ่านสามารถอ่านบทความ

เพื่อผ่อนคลาย  เพลิดเพลิน  และคลายเครียด

5. เครื่องมือทางการตลาด

บทความสามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด  ธุรกิจสามารถเขียนบทความเพื่อโปรโมทสินค้า  บริการ  หรือแบรนด์ของตนเอง  บทความที่ดีสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่  สร้างการรับรู้

ในแบรนด์  และเพิ่มยอดขาย

จุดมุ่งหมายในการเขียนบทความ

จุดมุ่งหมายในการเขียนบทความมีความหลากหลาย  ขึ้นอยู่กับประเภทของบทความ  กลุ่มเป้าหมาย  และวัตถุประสงค์ของผู้เขียน  จุดมุ่งหมายที่พบบ่อยของการเขียนบทความ  ได้แก่

1. ให้ความรู้

การเขียนบทความมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน  ผู้เขียนจะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นประโยชน์  ผู้อ่านสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  เข้าใจประเด็นต่าง ๆ  และตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด

2. แสดงความคิดเห็น

เพื่อแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนต่อประเด็นต่าง ๆ  ผู้เขียนจะนำเสนอมุมมอง  เหตุผล  และข้อมูล  เพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของตนเอง  ผู้อ่านสามารถอ่านบทความแล้วแสดงความคิดเห็น  โต้ตอบกับผู้เขียน  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่านคนอื่น ๆ

3. โน้มน้าวใจ

เพื่อโน้มน้าวให้ผู้อ่านเห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้เขียน  ผู้เขียนจะใช้ภาษา  เหตุผล  และข้อมูล  เพื่อโน้มน้าวให้ผู้อ่านเปลี่ยนแปลงความคิด  พฤติกรรม  หรือการตัดสินใจ

4. บันเทิง

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน  ผู้เขียนจะนำเสนอเรื่องราวที่สนุกสนาน  น่าสนใจ  และผ่อนคลาย  ผู้อ่านสามารถอ่านบทความเพื่อคลายเครียด  เพลิดเพลิน  และผ่อนคลาย

5. ขายสินค้า

เพื่อโปรโมทสินค้า  บริการ  หรือแบรนด์ของผู้เขียน  ผู้เขียนจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า  บริการ  หรือแบรนด์  ในลักษณะที่ดึงดูดความสนใจ  กระตุ้นความต้องการ  และโน้มน้าวให้ผู้อ่านซื้อ

ลักษณะเฉพาะของบทความมีอะไรบ้าง

บทความที่ดีควรมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน  ว่าต้องการนำเสนออะไร  เพื่ออะไร  และต้องการให้ผู้อ่านได้รับอะไร บทความที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

1. เนื้อหาน่าสนใจ

เนื้อหาต้องใหม่ กำลังเป็นที่สนใจของคนทั่วไป หัวข้อต้องดึงดูดความสนใจ ล้ำสมัย ไม่ซ้ำซากจำเจ ใช้ภาษาที่กระชับ ชัดเจน อ่านง่าย เข้าใจง่าย มีการใช้ภาพประกอบ ตาราง หรือกราฟิก เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ

2. มีสาระแก่นสาร

เนื้อหาต้องถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีข้อมูลอ้างอิง หลักฐาน หรือแหล่งที่มาที่ชัดเจน นำเสนอความรู้ ความคิด หรือมุมมองใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

3. เนื้อหาชัดเจน

เนื้อหาต้องชัดเจน กระจ่างแจ้ง อธิบายได้ครอบคลุม ภาษาที่ใช้ต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์แสง หรือภาษาที่เข้าใจยาก

4. มีเอกภาพ

เนื้อหาทั้งหมดต้องเกี่ยวข้องกัน สอดคล้องกัน มีประเด็นหลักที่ชัดเจน และถูกนำเสนอตลอดทั้งบทความ ไม่มีเนื้อหาที่วกวน หรือเบี่ยงเบนประเด็น

5. ข้อมูลมีความถูกต้อง

ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริง ตัวเลข วันที่ สถานที่ ชื่อบุคคล ต้องถูกต้อง หลีกเลี่ยงการเสนอความคิดเห็นส่วนตัว หรืออคติ ตรวจทานความถูกต้องของเนื้อหาอย่างละเอียด ก่อนเผยแพร่

6. เนื้อหามีความเหมาะสม 

เนื้อหา ภาษา และรูปแบบการนำเสนอ ต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย คำนึงถึงวัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมของสังคม หลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ผิดศีลธรรม ขัดต่อกฎหมาย หรือสร้างความเสียหายต่อผู้อื่น

7. มีความน่าเชื่อถือ

ผู้เขียนต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในเนื้อหาที่นำเสนอ แหล่งที่มาของข้อมูล ต้องน่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้

มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างถูกต้อง

8.รูปแบบหน้ากระดาษมีความสวยงาม

รูปแบบการจัดหน้ากระดาษ ตัวอักษร การใช้สี ภาพประกอบ ต้องสวยงาม อ่านง่าย เนื้อหาต้องเรียงลำดับอย่างมีระบบ แบ่งย่อหน้าชัดเจน มีการใช้เครื่องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์ต่างๆ อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้  

บทความมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ประเภทของบทความสามารถแบ่งได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้แบ่ง แต่โดยทั่วไปแล้ว สามารถแบ่งประเภทบทความหลัก ๆ ได้ดังนี้

1. ประเภทของเนื้อหา

 • บทความเชิงสาระ (Formal Essay) มุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้ อธิบายประเด็น หรือวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระบบ มักใช้ภาษาที่เป็นทางการ และอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ตัวอย่าง เช่น บทความวิชาการ บทความวิจัย
 • บทความเชิงปกิณกะ (Informal Essay) มุ่งเน้นไปที่การเล่าเรื่อง บอกเล่าประสบการณ์ หรือแสดงความคิดเห็นส่วนตัว มักใช้ภาษาง่ายๆ สบายๆ เข้าใจง่าย ตัวอย่าง เช่น บทความบล็อก บทความในนิตยสาร

2. ประเภทของวัตถุประสงค์

 • บทความเชิงข่าว (News Article) นำเสนอเหตุการณ์ ข่าวสาร เน้นความถูกต้อง รวดเร็ว ตรงประเด็น มักใช้ภาษาที่กระชับ อ่านง่าย เข้าใจง่าย ตัวอย่าง เช่น บทความข่าวออนไลน์ บทความในหนังสือพิมพ์ บทความให้ความรู้
 • บทความเชิงวิเคราะห์ (Analysis Piece) วิเคราะห์เหตุการณ์ ประเด็น หรือสถานการณ์ นำเสนอแง่มุม ข้อมูล สถิติ มักใช้ภาษาที่เป็นทางการ อ้างอิงข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ตัวอย่าง เช่น บทความวิเคราะห์ทางการเมือง บทความวิเคราะห์เศรษฐกิจ
 • บทความเล่าเรื่อง (Narrative Piece): เน้นการเล่าเรื่อง ดึงดูดอารมณ์ เช่น บทสัมภาษณ์ บันทึกการเดินทาง มักใช้ภาษาที่สละสลวย อ่านสนุก น่าติดตาม ตัวอย่าง เช่น บทความท่องเที่ยว บทความสารคดี
 • บทความความคิดเห็น (Opinion Piece): เน้นมุมมอง ความคิดเห็น และประสบการณ์ส่วนตัว มักใช้ภาษาที่เป็นกันเอง อ่านง่าย เข้าใจง่าย ตัวอย่าง เช่น บทความในโซเชียลมีเดีย บทความในบล็อกส่วนตัว

3. ประเภทของสื่อ

 • บทความออนไลน์ เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดีย มักมีความยาวไม่มาก อ่านง่าย เข้าถึงได้สะดวก ตัวอย่าง เช่น บทความบล็อก บทความข่าวออนไลน์
 • บทความสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือวารสาร มักมีความยาวมากกว่าบทความออนไลน์ อาจมีภาพประกอบหรือกราฟิก ตัวอย่าง เช่น บทความวิชาการ บทความสารคดี

4. ประเภทอื่นๆ

 • บทความวิจารณ์ วิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงาน ศิลปะ หรือสินค้า มักใช้ภาษาที่เป็นทางการ อ้างอิงข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ตัวอย่าง เช่น บทวิจารณ์หนังสือ บทวิจารณ์ภาพยนตร์
 • บทความแนะนำ แนะนำวิธีการ ทำอย่างไร หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มักใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย อ่านง่าย ปฏิบัติตามได้ ตัวอย่าง เช่น บทความ How-to บทความ DIY

ทั้งนี้ ประเภทของบทความอาจไม่ตายตัวเสมอไป บทความบางประเภทอาจมีลักษณะผสมผสานกันไป ขึ้นอยู่กับเนื้อหา วัตถุประสงค์ และสื่อที่นำเสนอ

วิธีเขียนบทความให้ถูกใจคนอ่าน

1. รู้จักกลุ่มเป้าหมาย

หลักการเขียนบทความ สิ่งสำคัญอันดับแรกคือ คุณต้องเข้าใจว่าผู้อ่านของคุณเป็นใคร พวกเขามีความสนใจอะไร กำลังมองหาอะไรจากบทความของคุณ  เมื่อทราบข้อมูลเหล่านี้แล้ว คุณจะสามารถเขียนเนื้อหาที่ตรงใจผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ตั้งหัวข้อที่ดึงดูด

หัวข้อบทความเปรียบเสมือนประตูสู่เนื้อหาภายใน  หัวข้อที่น่าสนใจ กระชับ และตรงประเด็น จะดึงดูดให้ผู้อ่านคลิกเข้ามาอ่านต่อ  ลองใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การตั้งคำถาม การใช้ตัวเลข หรือการใส่คำที่น่าสนใจ

3. เขียนด้วยน้ำเสียงที่เป็นกันเอง

ลองใช้ภาษาที่เป็นกันเอง สื่อสารกับผู้อ่านราวกับว่ากำลังพูดคุยกันอยู่ ศึกษาเทคนิควิธีการเขียนบทความ SEO ให้ติดอันดับ 2024 

4. ใส่เรื่องราวหรือตัวอย่าง

การเล่าเรื่องราวหรือยกตัวอย่าง จะช่วยให้เนื้อหาบทความของคุณน่าสนใจและจดจำได้ง่ายขึ้น

5. เขียนให้กระชับ

ผู้อ่านส่วนใหญ่ไม่ชอบอ่านบทความที่ยาวเหยียด พยายามเขียนให้กระชับ ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย เนื้อหาของบทความควรอ่านง่าย  เข้าใจง่าย  และสอดคล้องกับหัวข้อ  หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์แสงหรือภาษาที่สลับซับซ้อน  ลองใช้รูปแบบการเขียนที่หลากหลาย เช่น การเล่าเรื่อง การยกตัวอย่าง หรือการใช้ข้อมูลสถิติ

6. ใส่ภาพประกอบ

ภาพประกอบสามารถช่วยดึงดูดความสนใจ  เพิ่มความน่าสนใจให้กับบทความ  และช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น  เลือกภาพที่มีคุณภาพดี  มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหา  และใช้ขนาดที่เหมาะสม

นอกจากนี้ก่อนเผยแพร่บทความ การเขียนความเรียง และตรวจทานความถูกต้องของเนื้อหา  ไวยากรณ์  และคำสะกด  การนำเสนอเนื้อหาที่ถูกต้อง  น่าเชื่อถือ  จะสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่าน และเมื่อเขียนบทความเสร็จแล้ว  อย่าลืมโปรโมทงานเขียนบทความของคุณผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น  โซเชียลมีเดีย  เว็บไซต์  หรืออีเมล  การกระจายบทความของคุณไปยังกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้อ่านและสร้างการมีส่วนร่วม

บทบาทบทความบนโลกออนไลน์

1. แหล่งข้อมูลและความรู้

เป็นแหล่งข้อมูลและความรู้ที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกหัวข้อ ช่วยให้ผู้อ่านเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  เข้าใจประเด็นที่ซับซ้อน  และติดตามข่าวสารล่าสุด

2. พื้นที่สำหรับการแสดงความคิดเห็น

บทความออนไลน์เป็นพื้นที่สำหรับผู้คนในการแสดงความคิดเห็น แบ่งปันมุมมอง และมีส่วนร่วมในการอภิปราย  ช่วยส่งเสริมการสนทนาสาธารณะ และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นสำคัญ

3. เครื่องมือทางการตลาด

ธุรกิจต่างๆ ใช้บทความออนไลน์เพื่อโปรโมทสินค้าและบริการ  ดึงดูดลูกค้า และสร้างแบรนด์  บทความเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

4. แหล่งความบันเทิง

บทความออนไลน์ มีบทความหลากหลายประเภท เช่น บทความตลก บทความเรื่องราว และบทความเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ ช่วยให้ผู้อ่านผ่อนคลาย เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และเชื่อมต่อกับผู้อื่น

5. เครื่องมือสำหรับการสร้างชุมชน (Community)

บทความออนไลน์สามารถนำผู้คนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันมารวมกันได้ สามารถช่วยสร้างชุมชนออนไลน์ โดยผู้คนสามารถแบ่งปันความคิด สนับสนุนซึ่งกันและกัน และเรียนรู้จากกันและกัน

เห็นได้ว่าบทความออนไลน์มีบทบาทสำคัญในโลกปัจจุบัน บทความออนไลน์ถือเป็นแหล่งข้อมูล ความรู้ ความบันเทิง และการมีส่วนร่วม  ช่วยให้ผู้คนเชื่อมต่อซึ่งกันและกัน   เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ   และสร้างความแตกต่างในโลก ยังทั้งมีผลในเชิงธุรกิจและการตลาดอย่างการทำบทความ SEO 

แน่นอนว่าการทำบทความต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์ สำหรับผู้ที่อยากเริ่มต้นหรือผู้ที่ไม่มีเวลาแต่สนใจทำบทความ SEO ให้ธุรกิจ สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ Funnel  เราพร้อมดูแลธุรกิจของคุณด้วยกลยุทธ์ SEO เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้เติบโต

สอบถามรายละเอียดฟรี!! 

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ บทความ คืออะไร

บทความคืออะไร ตัวอย่าง

บทความ เป็นการเขียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง โดยมุ่งหวังที่จะให้ข้อมูล ความรู้ หรือความบันเทิงแก่ผู้อ่าน บทความที่ดีควรมีเนื้อหาน่าสนใจ เขียนอย่างถูกต้องตามหลักภาษา และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้อ่านได้ บทความ เป็นการเขียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง โดยมุ่งหวังที่จะให้ข้อมูล ความรู้ หรือความบันเทิงแก่ผู้อ่าน บทความที่ดีควรมีเนื้อหาน่าสนใจ เขียนอย่างถูกต้องตามหลักภาษา และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้อ่านได้ ตัวอย่างบทความที่ดีต้องมีหัวข้อที่น่าสนใจ กระชับ และตรงประเด็น  เขียนให้กระชับ ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย

บทความมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

1. ประเภทของเนื้อหา ดังนี้ บทความเชิงสาระ (Formal Essay) เช่น บทความวิชาการ บทความวิจัย และ บทความเชิงปกิณกะ (Informal Essay) เช่น บทความบล็อก บทความในนิตยสาร
2. ประเภทของวัตถุประสงค์ ดังนี้ บทความเชิงข่าว (News Article)  เช่น บทความข่าวออนไลน์ บทความในหนังสือพิมพ์ , บทความเชิงวิเคราะห์ (Analysis Piece) เช่น บทความวิเคราะห์ทางการเมือง บทความวิเคราะห์เศรษฐกิจ, บทความเล่าเรื่อง (Narrative Piece) เช่น บทสัมภาษณ์ บทความท่องเที่ยว และบทความความคิดเห็น (Opinion Piece) เช่น บทความในโซเชียลมีเดีย บทความในบล็อกส่วนตัว
3. ประเภทของสื่อ ดังนี้ บทความออนไลน์ เช่น บทความบล็อก บทความข่าวออนไลน์และบทความสิ่งพิมพ์ เช่น บทความวิชาการ บทความสารคดี
4. ประเภทอื่นๆ ดังนี้ บทความวิจารณ์ เช่น บทวิจารณ์หนังสือ บทวิจารณ์ภาพยนตร์ บทความแนะนำ เช่น บทความ How-to บทความ DIY

การเขียนบทความควรมีอะไรบ้าง

บทความที่ดีควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
– หัวข้อ หัวข้อของบทความควรชัดเจน สื่อความหมายได้ตรงประเด็น และดึงดูดความสนใจผู้อ่าน
– บทนำ บทนำของบทความควรอธิบายความสำคัญของหัวข้อ บอกเล่าที่มาที่ไป หรือสร้างแรงจูงใจให้ผู้อ่านอยากอ่านต่อ
– เนื้อหา เนื้อหาของบทความควรนำเสนอข้อมูล ความรู้ หรือมุมมองเกี่ยวกับหัวข้ออย่างละเอียด
– บทสรุป บทสรุปของบทความควรสรุปประเด็นสำคัญ ย้ำเตือนข้อความสำคัญ หรือเสนอแนะมุมมองเพิ่มเติม

จุดประสงค์ของบทความมีอะไรบ้าง

การเขียนบทความมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน  ผู้เขียนจะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นประโยชน์  เพื่อแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนต่อประเด็นต่าง ๆ  ผู้เขียนจะนำเสนอมุมมอง  เหตุผล เพื่อโน้มน้าวให้ผู้อ่านเห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้เขียน  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน  ผู้เขียนจะนำเสนอเรื่องราวที่สนุกสนาน  น่าสนใจ  และผ่อนคลาย  ผู้อ่านสามารถอ่านบทความเพื่อคลายเครียด  เพลิดเพลิน  และเพื่อโปรโมทสินค้า  บริการ  หรือแบรนด์ของผู้เขียน 

Similar Posts