Author: Jiramath P.

เจ้าของเว็บไซต์ Funnel.in.th สนใจเรื่อง Google Marketing, SEO และ Data Drivent Marketing. เป็นคนที่ชื่นชอบการเข้าสมนา ชอบดำน้ำ Scuba มากๆ พบเจอได้ตามสมนาความรู้ต่างๆ