ขั้นตอนการเขียนบทความ แจกวิธีเขียนบทความยังไงให้คนอยากอ่าน

การเขียนบทความเป็นวิธีการสื่อสารอย่างหนึ่งที่นิยมใช้กันมาอย่างยาวนาน วิธีการเขียนบทความ ไม่ว่าจะเป็น การทำ SEO วิธีเขียนบทความ SEO  วิธีเขียนบทความวิจัยหรืออื่นๆ อาจจะมีวิธีการเขียนที่แตกต่างกันไปบ้างตามโครงสร้าง แต่ขั้นตอนการเขียนบทความและการเตรียมตัวนั้นไม่ได้แตกต่างกันมาก วันนี้ Funnel จะพาทุกคนมีเรียนรู้ขั้นตอนการเขียนบทความ เพื่อให้นำไปปรับใช้ในการเขียนบทความได้ไม่มากก็น้อย 

บทความ แบ่งได้กี่ประเภท

บทความสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง

แบ่งตามรูปแบบ

 • บทความเชิงสาระ (Formal Essay) เน้นความรู้ ความถูกต้อง ชัดเจน ตัวอย่างเช่น บทความวิชาการ บทความเชิงวิเคราะห์
 • บทความเชิงปกิณกะ (Informal Essay) เน้นความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ตัวอย่าง เช่น บทความเล่าเรื่อง บทความแสดงความคิดเห็น

แบ่งตามวัตถุประสงค์

 • บทความให้ความรู้ มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูล ความรู้ ข้อเท็จจริง ตัวอย่าง เช่น บทความสารคดี บทความสุขภาพ
 • บทความโน้มน้าวใจ มุ่งเน้นการโน้มน้าวผู้อ่านให้เห็นด้วยกับมุมมองของผู้เขียน ตัวอย่าง เช่น บทความแสดงความคิดเห็น บทความวิเคราะห์
 • บทความให้แง่คิด มุ่งเน้นการนำเสนอแง่คิด มุมมอง หรือปรัชญา ตัวอย่าง เช่น บทความเล่าเรื่อง บทความแสดงความคิดเห็น

แบ่งตามกลุ่มผู้อ่าน

 • บทความสำหรับบุคคลทั่วไป เขียนเข้าใจง่าย เหมาะกับผู้อ่านทุกระดับ เช่น บทความความรัก
 • บทความสำหรับผู้เชี่ยวชาญ เขียนเชิงลึก เน้นเนื้อหาเฉพาะทาง

บทความ คือ งานเขียนที่เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ โดยปกติเราสามารถพบบทความได้จากหลากหลายช่องทาง ทั้งบทความปกติที่มักพบในสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ตำราเรียน และ บทความออนไลน์ที่ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ บทความทั้ง 2 รูปแบบมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน จุดเด่นของบทความปกติ จะผ่านกระบวนการตรวจสอบและบรรณาธิการโดยผู้เชี่ยวชาญ นำเสนออย่างสวยงาม ดึงดูดสายตา เก็บรักษาง่าย หาอ่านสะดวก ส่วนจุดเด่นของบทความออนไลน์ คือ เข้าถึงผู้อ่านได้รวดเร็วและกว้างขวาง เนื้อหาได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตและเผยแพร่

บทความออนไลน์ คือ รูปแบบการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของบทความ เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ บล็อก โซเชียลมีเดีย ฯลฯ ประเภทของบทความออนไลน์ มีทั้งบทความข่าว บทความสารคดี บทความความรู้ บทความบันเทิง บทความรีวิว บทความแนะนำและบทความส่วนตัว  บทความ SEO

Funnel รับทำบทความ SEO  เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของคุณผ่านการทำ SEO  

ลักษณะการเขียนบทความที่ดี

งานเขียนบทความที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

1. เนื้อหาน่าสนใจ

ดึงดูดความสนใจผู้อ่านตั้งแต่หัวข้อและย่อหน้าแรก เนื้อหาควรมีความสดใหม่ ทันสมัย นำเสนอในแง่มุมที่ไม่เหมือนใคร หรือเป็นเรื่องที่สังคมกำลังให้ความสนใจ  ข้อมูลที่นำเสนอควรมีความถูกต้อง ตรวจสอบได้ และอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ ตอบคำถามและข้อสงสัยของผู้อ่านได้อย่างชัดเจน

มุ่งเน้นไปที่เนื้อหาหลัก ไม่วกวนออกนอกประเด็น ใช้ภาษาที่เรียบง่าย เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน

2. มีโครงสร้างชัดเจน

 แบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วน ๆ อย่างชัดเจน มีหัวข้อรอง หัวข้อย่อย และย่อหน้าที่เรียงลำดับอย่างมีเหตุผล

เนื้อหาในแต่ละส่วนเชื่อมโยงกันสัมพันธ์กัน ไม่ขัดแย้งกัน เนื้อหาไม่ควรยาวเกินไป ควรตัดทอนเนื้อหาที่ไม่จำเป็นออก  ใช้รูปแบบตัวอักษร วรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอน และการจัดย่อหน้าอย่างถูกต้อง

3. ถูกต้องตามหลักภาษา

 ใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ หลีกเลี่ยงการใช้คำผิด หลักการเขียนผิด เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจง่าย ตรงกับระดับภาษาและความรู้ของผู้อ่าน ใช้ภาษามีชีวิตชีวา ดึงดูดความสนใจ หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ซ้ำซากจำเจ

4. รูปแบบดึงดูดสายตา

ใช้รูปภาพ วิดีโอ หรือ Infographic ประกอบบทความเพื่อเพิ่มความน่าสนใจอ่านง่าย รูปแบบตัวอักษร วรรคตอน การจัดย่อหน้า เว้นระยะ ควรเหมาะสม อ่านสบายตา

ก่อนจะเริ่มเขียนบทความ ต้องเตรียมตัวยังไง

วิธีเขียนบทความให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวที่ดี เปรียบเสมือนการวางรากฐานให้มั่นคงก่อนสร้างตึกสูงระฟ้า ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้คุณเขียนบทความได้อย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก่อนเริ่มเขียนบทความ มีขั้นตอนเตรียมตัวสำคัญ ดังนี้

1. เลือกหัวข้อ

เลือกหัวข้อที่ตรงกับความสนใจของคุณ เข้าใจง่าย น่าสนใจ และมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย

2. กำหนดจุดประสงค์

กำหนดว่าต้องการสื่อสารอะไร ต้องการให้ผู้อ่านได้รับอะไรจากบทความ

3. ศึกษาข้อมูล

ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่เลือกอย่างละเอียด เชื่อถือได้ และทันสมัย

4. กำหนดกลุ่มผู้อ่าน

วิเคราะห์ว่าผู้อ่านเป็นใคร มีความรู้และความสนใจด้านไหน

5. วางโครงเรื่อง

วางแผนลำดับเนื้อหา แบ่งหัวข้อย่อย ช่วยให้เขียนได้ตรงประเด็น

6. เตรียมเครื่องมือ

เตรียมโปรแกรมเขียน บทความ ตัวช่วยตรวจสอบการสะกดคำ และไวยากรณ์

7. อ่านงานเขียนตัวอย่าง

อ่านงานเขียนเกี่ยวกับหัวข้อที่เลือก เพื่อเป็นแนวทาง

8. เตรียมตัวเขียน

หาเวลาและสถานที่สงบ ปราศจากสิ่งรบกวน

ขั้นตอนการเขียนบทความ 

1. กำหนดเรื่องที่จะเขียน

 • เลือกหัวข้อที่คุณสนใจ หรือมีความรู้
 • พิจารณากลุ่มเป้าหมายว่าต้องการเขียนให้ใครอ่าน แล้วควรเขียนบทความเรื่องอะไรดี
 • ตรวจสอบว่าหัวข้อนั้นน่าสนใจและมีคนสนใจค้นหาหรือไม่

2. กำหนดจุดมุ่งหมาย

 • เขียนเพื่ออะไร เช่น เพื่อให้ข้อมูล เพื่อโน้มน้าวใจ เพื่อสร้างความบันเทิง
 • กำหนดประเด็นสำคัญที่ต้องการสื่อ

3. รวบรวมข้อมูล

 • ค้นหาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น หนังสือ บทความ เว็บไซต์ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
 • จดบันทึกข้อมูลสำคัญ แยกประเด็นย่อย

4. วางโครงเรื่อง

 • กำหนดลำดับเนื้อหา แบ่งเป็นส่วนต่างๆ
 • เขียนเค้าโครงคร่าวๆ ว่าแต่ละส่วนจะเขียนอะไร

5. ลงมือเขียน

 • เขียนตามโครงเรื่องที่วางไว้
 • ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ตรงประเด็น
 • ใส่ตัวอย่าง ข้อมูลอ้างอิง รูปภาพ หรือวิดีโอ เพื่อประกอบเนื้อหา

6. ตรวจทานและแก้ไข

 • อ่านบทความทวนสอบความถูกต้อง
 • ตรวจสอบการสะกดคำ หลักไวยากรณ์
 • ปรับแก้เนื้อหาให้กระชับ ชัดเจน น่าสนใจ

7. เผยแพร่บทความ

 • เลือกช่องทางเผยแพร่ที่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ บล็อก โซเชียลมีเดีย
 • ใส่รูปภาพ หัวข้อ และคำอธิบายที่ดึงดูดใจ

แจกเทคนิคเขียนบทความยังไงให้ปัง ถูกใจคนอ่าน

หลักการเขียนบทความให้น่าสนใจ ดึงดูดผู้อ่าน มีลักษณะของบทความที่ดี และบรรลุเป้าหมายที่ต้องการนั้น ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ ผสมผสานเทคนิคต่างๆ เข้าด้วยกัน ดังนี้

1. กำหนดเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน

ก่อนเริ่มเขียน ถามตัวเองก่อนว่า ต้องการเขียนบทความเพื่ออะไร ต้องการสื่อสารอะไรกับผู้อ่าน และผู้อ่านกลุ่มเป้าหมายของเราคือใคร เมื่อทราบเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายแล้ว จะช่วยให้เรากำหนดเนื้อหา แนวทางการเขียน และภาษาให้เหมาะสม

2. เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ ดึงดูดความสนใจ

หัวข้อบทความเปรียบเสมือนประตูสู่เนื้อหา เปรียบเสมือนการโฆษณาชิ้นแรก ดังนั้น หัวข้อบทความควรดึงดูดความสนใจ น่าสนใจ กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น กระชับ และสื่อความหมายชัดเจน

3. เขียนเกริ่นนำที่น่าสนใจ

เกริ่นนำเปรียบเสมือนการแนะนำตัว บทบาท และหน้าที่ของบทความ ควรเขียนให้กระชับ น่าสนใจ ดึงดูดให้ผู้อ่านอยากอ่านต่อ อาจจะใช้เรื่องราว ตัวอย่าง หรือคำถามปลายเปิดกระตุ้นความสนใจ

4. นำเสนอเนื้อหาอย่างมีโครงสร้าง

เนื้อหาบทความควรมีโครงสร้างชัดเจน แบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆ ไล่เรียงตามลำดับความสำคัญ ใจความสำคัญควรชัดเจน เข้าใจง่าย ภาษาที่ใช้ควรสื่อความหมายตรงประเด็น ไม่เยิ่นเย้อ

5. ใส่ตัวอย่าง ข้อมูล สถิติ กราฟิก

การใส่ตัวอย่าง ข้อมูล สถิติ กราฟิก หรือรูปภาพ จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจ น่าเชื่อถือ และเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

6. เขียนภาษาที่เรียบง่าย สื่อความหมายชัดเจน

ภาษาที่ใช้ควรเรียบง่าย ตรงประเด็น เข้าใจง่าย ไม่ใช้ศัพท์แสงหรือศัพท์เฉพาะที่ผู้อ่านทั่วไปไม่เข้าใจ เว้นวรรคและจัดย่อหน้าอย่างเหมาะสม

7. ใส่ Call to Action

Call to Action หรือ CTA คือ การกระตุ้นให้ผู้อ่านทำอะไรบางอย่างหลังจากอ่านบทความเสร็จ เช่น สมัครสมาชิก ดาวน์โหลดเอกสาร แชร์บทความ หรือแสดงความคิดเห็น

8. โปรโมทบทความผ่านช่องทางต่างๆ

หลังจากเผยแพร่บทความแล้ว ควรโปรโมทบทความผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ อีเมล หรือช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสม

สอบถามรายละเอียดฟรี!! 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ขั้นตอนการเขียนบทความ

ขั้นตอนการเขียน 5 ขั้นตอน มีอะไรบ้าง

1. คิดหัวข้อ: เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และตรงกับความรู้ความสามารถของผู้เขียน
2. รวบรวมข้อมูล: หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น หนังสือ บทความ เว็บไซต์
3. เขียนโครงเรื่อง: วางโครงสร้างของบทความ แบ่งเป็นหัวข้อหลัก หัวข้อย่อย และรายละเอียดต่างๆ
4. เขียนเนื้อหา: เขียนเนื้อหาตามโครงเรื่องที่วางไว้ ใส่ข้อมูลให้ชัดเจน เข้าใจง่ายและน่าสนใจ
5. ตรวจทาน: ตรวจทานบทความทั้งเรื่อง แก้ไขคำผิด เกลาสำนวน ปรับให้เนื้อหาสอดคล้องกัน และอ่านลื่นไหล

การเขียนบทความมีวัตถุประสงค์ 6 ข้อมีอะไรบ้าง

1. ให้ความรู้: เผยแพร่ข้อมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ แก่ผู้อ่าน
2. อธิบาย: อธิบายแนวคิด วิธีการ ปรากฏการณ์ต่างๆ ให้ผู้อ่านเข้าใจ
3. โน้มน้าวใจ: ชักจูงให้ผู้อ่านเห็นด้วย เชื่อในสิ่งที่ผู้เขียนเสนอ
4. สร้างความบันเทิง: สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ให้ผู้อ่านผ่อนคลาย
5. กระตุ้นความคิด: กระตุ้นให้ผู้อ่านคิดวิเคราะห์ ตั้งคำถาม หาคำตอบ
6. บันทึกเหตุการณ์: บันทึกเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ เพื่อเป็นหลักฐานหรืออ้างอิง

สิ่งที่ผู้เขียนต้องทราบก่อนลงมือเขียนคืออะไร

1. กำหนดเป้าหมาย: เขียนบทความเพื่ออะไร ต้องการให้ผู้อ่านรู้  รู้สึก หรือทำอะไร
2. กลุ่มเป้าหมาย: ใครคือผู้อ่านบทความนี้ เขียนให้เหมาะกับความรู้ ระดับภาษา และความสนใจของพวกเขา
3. หัวข้อ: เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และตรงกับความรู้ความสามารถของผู้เขียน
4. รวบรวมข้อมูล: หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้
5. โครงเรื่อง: วางโครงสร้างของบทความ แบ่งเป็นหัวข้อหลัก หัวข้อย่อย และรายละเอียดต่างๆ
6. รูปแบบการเขียน:  เขียนบทความให้ถูกต้องตามหลักภาษา  ใช้ภาษาที่เหมาะสม  อ่านง่าย  เข้าใจง่าย

งานเขียนที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

1. เนื้อหาชัดเจน ตรงประเด็น: ผู้เขียนต้องสื่อสารสิ่งที่ต้องการนำเสนอได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น ไม่วกวน
2. ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง: เนื้อหาในบทความควรมีข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์  ถูกต้อง ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนนำเสนอ 
3. ภาษาถูกต้อง: ใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ใช้คำศัพท์ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย สื่ออารมณ์ได้ตรงประเด็น
4. โครงสร้างชัดเจน: บทความควรมีโครงสร้างที่ชัดเจน  แบ่งเป็นหัวข้อหลัก หัวข้อย่อย  มีลำดับเนื้อหาที่ต่อเนื่อง  อ่านแล้วไม่รู้สึกสับสน
5. น่าสนใจ: บทความควรน่าสนใจ ดึงดูดความสนใจผู้อ่าน  อาจใช้ตัวอย่าง  เรื่องราว  หรือมุกตลกเพื่อเพิ่มสีสัน

Similar Posts