กลยุทธ์ธุรกิจ PEST

นักธุรกิจต้องทราบ! กลยุทธ์วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย PEST Analysis

นักธุรกิจจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ PEST Analysis ซึ่งบทความองเราจะมาอธิบายให้เข้าใจว่า PEST Analysis คืออะไร เพราะ PEST Analysis คือเครื่องมือที่เป็นมากกว่าการใช้ในเชิงกลยุทธ์ เราจึงจะมาอธิบายถึงประโยชน์ที่ได้จากการวิเคราะห์ระดับมหภาคมีอะไรบ้าง ในการประเมินปัจจัยภายนอกเรามี PEST Analysis ตัวอย่างธุรกิจร้านกาแฟและ PEST Analysis ร้านอาหาร ซึ่งยกมาเป็น PEST Analysis Example เนื่องจาก PEST Analysis ร้านกาแฟ มักจะพบเจอได้ทั่วไปในการลงทุนเช่นเดียวกับธุรกิจร้านอาหาร พร้อมทั้งเรามี PEST Analysis ตัวอย่างการใช้ควบคู่กับกลยุทธ์ SWOT ให้ทำความเข้าใจและวิเคราะห์ผ่าน PEST Analysis เครื่องดื่ม สุดท้ายจึงตอบคำถามที่พบบ่อย PEST Analysis อ่านว่าอะไร และ PEST Analysis KFC เป็นอย่างไร เพราะทั้งหมดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 • ข้อดีของ PEST Analysis
 • เคส PEST Analysis ที่น่าสนใจ

PEST Analysis คืออะไร ประโยชน์ที่ได้จากการวิเคราะห์ระดับมหภาคมีอะไรบ้าง

PESTEL Analysis หรือ PEST Analysis คือเครื่องมือวิเคราะห์ทางธุรกิจที่ใช้ในการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่อาจมีผลต่อธุรกิจหรือองค์กร โดยแยกปัจจัยที่สำคัญเป็น 4 ประเภทหลัก คือ Political (การเมือง), Economic (เศรษฐกิจ), Social (สังคม), และ Technological (เทคโนโลยี) และบางครั้งยังรวมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม (Environmental) และ Legal (กฎหมาย) เข้าไปด้วยเพื่อสร้าง PEST Analysis หรือ PESTLE Analysis ตามสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ ประโยชน์ที่สำคัญที่ได้จากการทำ PEST Analysis คือดังนี้

1. การทราบความเสี่ยงและโอกาส

PEST Analysis ช่วยให้คุณระบุและเข้าใจปัจจัยที่อาจมีผลกระทบบวกหรือลบต่อธุรกิจของคุณ ทำให้คุณสามารถตระหนักถึงโอกาสที่มีอยู่และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่อาจจะช่วยคุณวางกลยุทธ์ เพื่อให้สามารถใช้โอกาสได้เต็มที่และลดความเสี่ยง

2. การวางแผนกลยุทธ์

PEST Analysis ช่วยให้คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจของคุณให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายนอก ทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนหรือปรับได้ตามต้องการในการดำเนินธุรกิจ

3. การตอบสนองต่อเปลี่ยนแปลง

PEST Analysis ช่วยให้คุณรู้ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และคุณสามารถตอบสนองต่อเปลี่ยนแปลงนี้ได้ตรงประเด็น

4. การคาดการณ์

การทำ PEST Analysis ช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมและวางแผนล่วงหน้า

5. การควบคุมความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมภายนอก ช่วยให้คุณสามารถวางแผนการจัดการความเสี่ยงและการป้องกันไว้ล่วงหน้า

6. การบรรลุการเป็นผู้นำตลาด

การทำ PEST Analysis ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าและตอบสนองตามความต้องการได้ดีขึ้น เพื่อที่คุณจะสามารถบรรลุการเป็นผู้นำตลาด

PEST Analysis ตัวอย่างธุรกิจร้านกาแฟ ร้านอาหาร

การทำ PEST Analysis Example สำหรับธุรกิจร้านกาแฟและร้านอาหาร

 • PEST Analysis ร้านกาแฟ

นี่คือการทำ PEST Analysis สำหรับธุรกิจร้านกาแฟ

1. ปัจจัยการเมือง (Political)

 •    นโยบายสาธารณรัฐ

การวิเคราะห์นโยบายการปกครองและการเมืองที่อาจมีผลต่อธุรกิจร้านกาแฟ เช่น นโยบายการอนุญาตให้ร้านกาแฟเปิดทำการในเวลาที่กำหนด หรือการควบคุมราคาขายกาแฟ

 •    การรักษาความปลอดภัยและสุขภาพ

การสำรวจกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพ และความปลอดภัยที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจและการบริการลูกค้า

 •    ควบคุมการใช้วัสดุและแหล่งพลังงาน

การทราบถึงกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุและการควบคุมการใช้พลังงานในการชงกาแฟและดำเนินธุรกิจ

2. ปัจจัยเศรษฐกิจ (Economic)

 •    อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

การวิเคราะห์อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อาจมีผลต่อความต้องการและความสามารถในการเสริมสร้างกาแฟ

 •    ความสมดุลในการค้า

การทราบถึงการนำเข้าและส่งออกกาแฟ และสภาพการค้าระหว่างประเทศที่อาจมีผลต่อราคาขายและคุณภาพของกาแฟ

 •    ผลกระทบจากเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ เช่น วิกฤตการณ์เศรษฐกิจที่อาจมีผลกระทบต่อการบริโภคกาแฟ

3. ปัจจัยสังคม (Social)

 •    แนวโน้มการบริโภค

การสำรวจแนวโน้มการบริโภคกาแฟ และความต้องการของลูกค้า เช่น ความชื่นชอบในกาแฟแบบพิเศษหรือความต้องการกาแฟสุขภาพ

 •    วัฒนธรรมและความหลากหลาย

การทราบถึงวัฒนธรรมและความหลากหลายที่อาจมีผลต่อเมนูและบรรยากาศในร้านกาแฟ

 •    ประชากร

การวิเคราะห์โครงสร้างอายุของประชากรและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุเยอะขึ้น

4. ปัจจัยเทคโนโลยี (Technological)

 •    เทคโนโลยีการชงกาแฟ

การทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ในการชงกาแฟและเครื่องมือที่ช่วยในกระบวนการชง

 •    การใช้เทคโนโลยีในการตลาด

การวิเคราะห์การใช้โซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีออนไลน์ในการสื่อสารและตลาดร้านกาแฟ

 •    ความเป็นไปได้ของการใช้เทคโนโลยีในการบริหารร้าน

การทราบถึงโอกาสในการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการร้านกาแฟ เช่น ระบบสั่งอาหารแบบออนไลน์

 • PEST Analysis ร้านอาหาร

นี่คือตัวอย่างการทำ PEST Analysis สำหรับธุรกิจร้านอาหาร

1. ปัจจัยการเมือง (Political)

 •    นโยบายสาธารณรัฐ

การวิเคราะห์นโยบายการปกครองและการเมืองที่อาจมีผลต่อธุรกิจร้านอาหาร เช่น นโยบายการรับประทานอาหารในร้าน หรือนโยบายการอนุญาตให้เปิดทำการในเวลาที่กำหนด

 •    การรักษาความปลอดภัยและสุขภาพ

การสำรวจกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจและการบริการลูกค้า

 •    การควบคุมการใช้วัสดุและแหล่งพลังงาน

การทราบถึงกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุและการควบคุมการใช้พลังงานในการทำอาหารและดำเนินธุรกิจร้านอาหาร

2. ปัจจัยเศรษฐกิจ (Economic)

 •    อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

การวิเคราะห์อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อาจมีผลต่อความต้องการและความสามารถในการเสริมสร้างอาหาร

 •    ความสมดุลในการค้า

การทราบถึงการนำเข้าและส่งออกอาหาร และสภาพการค้าระหว่างประเทศที่อาจมีผลต่อราคาขายและคุณภาพของวัตถุดิบ

 •    ผลกระทบจากเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ เช่น วิกฤตการณ์เศรษฐกิจที่อาจมีผลต่อการบริโภคอาหาร

3. ปัจจัยสังคม (Social)

 •    แนวโน้มการบริโภค

การสำรวจแนวโน้มการบริโภคอาหาร และความต้องการของลูกค้า เช่น ความชื่นชอบในรูปแบบอาหารและลักษณะบรรยากาศของร้านอาหาร

 •    วัฒนธรรมและความหลากหลาย

การทราบถึงวัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อาจมีผลต่อเมนูอาหารและบรรยากาศในร้าน

 •    ประชากร

การวิเคราะห์โครงสร้างอายุของประชากรและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุเยอะขึ้น

4. ปัจจัยเทคโนโลยี (Technological)

 •    เทคโนโลยีการทำอาหาร

การทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ในการทำอาหารและการบริการลูกค้า

 •    การใช้เทคโนโลยีในการตลาด

การวิเคราะห์การใช้โซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีออนไลน์ในการสื่อสารและตลาดร้านอาหาร

 •    ความเป็นไปได้ของการใช้เทคโนโลยีในการบริหารร้าน

การทราบถึงโอกาสในการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการร้านอาหาร เช่น ระบบสั่งอาหารแบบออนไลน์

PEST Analysis ตัวอย่างการใช้ควบคู่กับกลยุทธ์ SWOT

การใช้ PEST Analysis ควบคู่กับกลยุทธ์ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) เป็นการสร้างภาพรวมที่ครอบคลุมและเตรียมพร้อมในการวางกลยุทธ์ของธุรกิจอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 • ยกตัวอย่าง PEST Analysis เครื่องดื่ม ได้ดังนี้
 1. ทางการเมือง
 • จุดแข็ง

โครงการริเริ่มด้านสุขภาพของรัฐบาลที่ส่งเสริมเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพสามารถสร้างโอกาสให้กับบริษัทต่าง ๆ ที่นำเสนอเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลต่ำหรือจากธรรมชาติ

 • จุดอ่อน

กฎระเบียบที่เข้มงวดในการโฆษณาเครื่องดื่มบางประเภทอาจจำกัดกลยุทธ์ทางการตลาดของบางบริษัท

 1. ทางเศรษฐกิจ
 • โอกาส

การเติบโตของชนชั้นกลางในตลาดเกิดใหม่อาจนำไปสู่ความต้องการเครื่องดื่มระดับพรีเมียมที่เพิ่มขึ้น

 • ภัยคุกคาม

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำสามารถลดการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสินค้าที่ไม่จำเป็น ส่งผลกระทบต่อยอดขายเครื่องดื่มระดับไฮเอนด์

 1. ทางสังคม
 • จุดแข็ง

การเพิ่มความตระหนักรู้ด้านสุขภาพในหมู่ผู้บริโภคสามารถผลักดันความต้องการเครื่องดื่มออร์แกนิกหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้

 • จุดอ่อน

การเปลี่ยนแปลงความชอบและแนวโน้มของผู้บริโภคอาจต้องอาศัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการปรับเปลี่ยนการตลาดอย่างต่อเนื่อง

 1. เทคโนโลยี
 • โอกาส

ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการบรรจุขวดและบรรจุภัณฑ์สามารถนำไปสู่การประหยัดต้นทุนและปรับปรุงการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้

 • ภัยคุกคาม

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคอาจทำให้จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล

 • การรวมการวิเคราะห์ PEST เข้ากับ SWOT
 1. จุดแข็ง

– ใช้ประโยชน์จากความต้องการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพื่อตอบสนองกระแสสังคม

– ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตและจำหน่าย

 1. จุดอ่อน

– การนำกฎระเบียบทางการเมืองที่เข้มงวดเกี่ยวกับการโฆษณา

– การปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในภูมิทัศน์ทางสังคม

 1. โอกาส

– ใช้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในตลาดเกิดใหม่

– การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์และลดต้นทุน

 1. ภัยคุกคาม

– ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค

– การหยุดชะงักทางเทคโนโลยีที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว

ขยายธุรกิจของคุณด้วยแนวทางเชิงกลยุทธ์ SEO ของ Funnel.in.th! โดยใช้ PEST Analysis และ SWOT เราปรับแต่งโซลูชันทำ SEO ด้วยกลยุทธ์แบบฉบับมือโปรให้เหมาะกับเป้าหมายและงบประมาณของคุณ จัดการการสร้างเนื้อหา Content และมอบผลลัพธ์ที่วัดผลได้จากข้อมูล ซึ่งเราหมั่นตรวจสอบแนวโน้มสถิติ SEO ROI ปี 2023 ธุรกิจไหนได้ผลตอบแทนจาก SEO มากที่สุด อีกทั้งเรายังศึกษาหลัก EEAT และ YMYL ที่จะช่วย SEO ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น เข้าร่วมสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ สร้าง Traffic หลักแสน ซึ่งเพิ่มรายได้ ขยายการเข้าถึงตลาด และเพิ่มประสิทธิภาพ ติดต่อเราวันนี้เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน! 

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

PEST Analysis อ่านว่าอะไร

PEST Analysis อ่านว่า “เพสต์ แอนแอลิซิส” 

PEST Analysis KFC เป็นอย่างไร

การวิเคราะห์ PEST Analysis KFC อาจเปิดเผยปัจจัยต่างๆ เช่น:
การเมือง
กฎระเบียบของรัฐบาลเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารและการโฆษณา
เศรษฐกิจ
รูปแบบการใช้จ่ายของผู้บริโภคและภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการขายอาหารจานด่วน
โซเชียล
แนวโน้มความชอบด้านอาหารและจิตสำนึกด้านสุขภาพ
เทคโนโลยี
ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการเตรียมอาหารและการจัดส่ง
การวิเคราะห์นี้จะช่วยประเมินปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ KFC

Similar Posts